Công nghệ keo dán gốc nước Intercom® là kết quả của sự kết hợp giữa keo dán gốc nước thương hiệu Ecostick® với máy phun keo